Diaconaat – De dienende en gezonden gemeente

De dienende gemeente
We willen ons inspannen om Christus te volgen in het dienen van mensen die tijdelijk of blijvend een beroep op ons doen, hetzij in onze eigen omgeving, hetzij elders in ons land en in de wereld.
Heel de gemeente is tot deze dienst geroepen, daartoe gestimuleerd door de Taakgroep Diaconie. In het diaconale werk gaat het niet om liefdadigheid maar om het doen van gerechtigheid.
Onder leiding van de Taakgroep Diaconaat organiseren we hulp en brengen de nodige financiële middelen bijeen, willen we deelgenoot zijn van de nood in de wereld en willen we de dienstbaarheid in de geest van Jezus Christus levend houden.

De gezonden gemeente
We zijn ons ervan bewust dat onze eigen gemeente voortgekomen is uit de zending en dat wij op onze beurt de opdracht hebben de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen.
Zending is van meet af aan samengegaan met medische zorg, met onderwijs en met hulp gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de mensen die het aangaat. Werelddiaconaat is gericht op het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden.
Ontwikkelingssamenwerking is gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in arme landen en gebeurt altijd in samenwerking met die mensen, uitgaande van hun behoeften en hun wensen, vaardigheden en inzichten.
De taken op dit terrein worden gecoördineerd en gestimuleerd door de werkgroep Kerkinactie.

Werkgroep Kerkinactie

De taken van Kerk in Actie werkgroep zijn:

  • bezinning binnen de werkgroep
  • het geven van informatie en voorlichting aan de gemeente
  • het organiseren van en het medewerken aan bijzondere kerkdiensten die in het teken staan van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • het organiseren van gemeenteavonden waar een bepaald aspect van Kerkinactie behandeld wordt
  • het houden van financiële acties binnen de gemeente en het bevorderen van een zo hoog mogelijke opbrengst van collectes die het werk van Kerkinactie ondersteunen
  • het voldoen aan de gevraagde financiële bijdragen voor de landelijke organen en het verlenen van financiële steun aan speciale projecten