Eredienst – De vierende gemeente

| Taakgroepen | Eredienst | Vorming en toerusting | Oecumene | Jeugd en Jongeren | Publiciteit |

In de zondagse vieringen stellen we ons voor het aangezicht van God en zoeken we verbondenheid met elkaar. We worden verzameld rondom de Schriften, waaruit we lezen aan de hand van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. Op gezette tijden vieren we de Maaltijd van de Heer.

De taakgroep eredienst
“De eredienst is niet voor de gemeente, maar van de gemeente.” Dit kan als leidraad gelden voor het werk van de taakgroep eredienst. Daarbij bezint de taakgroep zich op de eredienst en probeert de gemeente bij dat bewustwordingsproces te betrekken. Het is niet de bedoeling dat de taakgroep allerlei taken tot zich trekt, maar dat zij delegeert en coördineert. De taakgroep wil ook fungeren als een denktank voor nieuwe ideeën, te putten uit de gemeente, de literatuur en de eigen beraadslagingen; de taakgroep maakt vervolgens de afweging welke experimenten wel en niet gedaan worden.

Het doel van de taakgroep eredienst is in drie woorden samen te vatten: bewustwording, coördinatie en vernieuwing.
De taakgroep bestaat uit de predikant, een diaken, de organist, de cantor, een lid van de werkgroep kinderkerk, een lid van de cantorij en twee overige gemeenteleden.

Gospelkoor “All Together”
In bijzondere diensten wort medewerking verleend door het koor “All Together”.
Het gospelkoor repeteert op maandagavond van 19.45 tot 21.00 uur in de kerk.

De taakgroep eredienst onderhoudt contacten met en/of draagt medeverantwoordelijkheid voor het organiseren en functioneren van:
Commissie van ontvangst en klokkenluiders
De commissie van ontvangst en de groep klokkenluiders zijn nauw met elkaar verweven. Een aantal leden van de commissie van ontvangst zijn tevens klokkenluider.
De leden van de commissie van ontvangst zorgen er voor dat alles in gereedheid wordt gebracht voor de dienst.
De klokken worden volgens bepaalde gewoonten geluid.

En verder…

Bloemen
Elke zondag, met uitzondering van de zondagen in de veertigdagentijd, staat er een bloemstuk op de tafel in de kerk, door een van de gemeenteleden fraai geschikt, zoveel mogelijk met wat de natuur op dat moment biedt. Na de dienst gaan de bloemen als groet van de gemeente naar een gemeentelid. 

Gastpredikanten
Regelmatig gaat er een gastpredikant voor, omdat de eigen predikant een vrije zondag of vakantie heeft. Aan gastpredikanten wordt verzocht zich zoveel mogelijk te voegen in de orde van ons huis.

Doop
Doopvieringen vinden plaats tijdens de dienst op zondagmorgen. De doopdatum wordt gekozen in overleg met de ouders. In twee of drie bijeenkomsten ontvangen de doopouders informatie over de betekenis van de doop en bereiden zij onder leiding van de predikant de doopdienst voor.

Het Heilig Avondmaal
De Maaltijd van de Heer Wij vieren de Maaltijd van de Heer (het Avondmaal) meestal op de eerste zondag van de maand, op Witte Donderdag en tijdens de Paaswake.
Tot deze vieringen worden niet alleen de leden van de gemeente uitgenodigd, maar ook de gasten die in ons midden zijn. Ook kinderen horen erbij; zij hebben een volwaardige plaats in de kring van tafelgenoten.
Voor “gemengd-gehuwden” zeggen we er uitdrukkelijk bij, dat ook de rooms-katholieke partner welkom is bij onze avondmaalsvieringen.
Periodiek, dat wel zeggen: zo mogelijk eens per twee jaar, wordt een korte avondmaalscatechese voor kinderen georganiseerd. Daarin worden de achtergronden van het avondmaal uitgelegd. Deze avondmaalscatechese vormt een onderdeel van de basiscatechese.

Trouwviering
In een kerkelijke viering van het huwelijk, een verbond van liefde en trouw, worden twee mensen gezegend voor de weg die zij verder samen gaan.
De kerkenraad heeft besloten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend. Het kan daarbij zowel gaan om een man-vrouw relatie, als om een man-man- of vrouw-vrouw-relatie.
Ook een huwelijksjubileum kan in kerkelijke kring gevierd worden. Aanvragen voor trouwvieringen bij de predikant.

Voorbede
Uw zorgen en vreugde kunnen in het midden van de gemeente in ons gebed opgedragen worden. Via de predikant kunt u dit kenbaar maken. Wilt u dat, zo mogelijk, ruim op tijd doen, d.w.z. tenminste een dag voor de dienst?

Bijzondere diensten
Hoewel elke dienst “bijzonder” mag zijn, kennen wij in de loop van het jaar een aantal diensten met een bijzonder karakter:

  • Op de zondag in de gebedsweek voor de eenheid (18 tot 25 januari) en op de zondag tijdens de vredesweek in september heeft de dienst een meer oecumenisch karakter. Eén van de rooms-katholieke pastores is dan mede-voorganger. De predikant is op de voorafgaande zaterdag mede-voorganger in de viering in één van de parochiekerken.
  • Op de eerste zondag van februari en op de tweede zondag van oktober besteden wij extra aandacht aan het Werelddiaconaat.
  • Vier keer per jaar is er een “dienst voor jong en ouder”. In deze diensten proberen we op allerlei manieren recht te doen aan belevings- en begripsniveau van jonge en oudere gemeenteleden.
  • Hoogtepunt in het christelijke gedenkjaar is de viering van drie dagen Pasen: een Dienst van Schrift en Tafel op Witte Donderdag; een sobere dienst op Goede Vrijdag, waarin het lijdensevangelie wordt gelezen; de Paaswake met de Lof van het Licht, onze doopgedachtenis en de Maaltijd van de Heer en de feestelijke Paasmorgendienst.
  • Op de eerste zondag van de zomer is er een “overstapdienst”. In deze dienst voor jong en ouder nemen de kinderen die dan in groep 8 zitten afscheid van kinderkerk en basiscatechese. Tegelijkertijd worden ze welkom geheten in de kring van jongeren die aan het leerhuis deelneemt.
  • Op de eerste zondag van september is er een Dienst van Schrift en Tafel voor jong en ouder. Op deze zogenaamde “Startzondag” wordt het kerkseizoen ingeluid met allerlei activiteiten voor alle gemeenteleden.
  • Op de eerste zondag van oktober is het Israëlzondag.
  • In de herfst vieren wij onze Oogstdienst in dankbaarheid voor al het goede dat de aarde ons geeft.
  • Op de zondag op of rond 1 november vieren wij Allerheiligen. Wij gedenken vol eerbied degenen die ons in een ver of dichtbij verleden in geloof zijn voorgegaan.

Kerkv
Onze diensten worden uitgezonden via internet. Zie daarvoor de speciale pagina kerkTV op deze website.